مفاهیم فیزیک را بهتر درک کنیم .

 

 

١- چرادر فیلم های سینمایی(تلویزیونی)به نظرمی رسد که چرخ واگن ها و کالسکه هابه سمت عقب می چرخند؟

 

یکی از مدیران کداک شرح می دهد که این پدیده در فیلمها اینگونه عمل می کند.او می گوید: (مادامی که چرخها با سرعتی کمتر از سرعت دوربین حرکت می کنند به نظرمی اید که دارند رو به عقب می چرخند،همین که حرکت چرخ ها تند تر و با سرعت دوربین هماهنگ شود،به نظر می اید که در جا ایستاده اند. سپس در سرعتی معین به نظر می رسد که چرخ ها دارند پیش می روند. اما این سرعت همان سرعت وسیله نقلیه نیست.) فیلم های سینمایی در واقع یک رشته عکس هستند که با سرعت بیست  و چهار عد د در ثانیه ، پشت  سر هم  نمایش داده می شوند . وقتی واگنی  که مشغول فیلم  برداری ازان هستند اهسته حرکت می کنند ، سرعت شاتر دوربین حرکات کند چرخ را با میزان بیست وچهار بار در ثانیه ثبت  می  کند  که نتیجه ان تاثیری لرزان  و گیج کننده بر چشم است مادامی که حرکت چرخ  با  سرعت  شا تر هماهنگ  نشود ، حرکت چرخ در فیلم فریبنده خواهد بود.

این پدیده منحصر به حرکت چرخ در فیلم نیست و ﺁن را در وسایل چرخان دیگر هم می توان دید.

 

 2 - چرا جهت حرکت عقربه های ساعت ، خلاف جهت کنونی نیست؟

 

در بسیاری از مسابقه ها ،از جملهمسابقه های اسب دوانی ،حرکتشرکت کنندگان خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت است.عقربه هایساعت به چه دلیل در جهت کنونی می چرخند؟  هنری فریت یکی از مشهورترین ساعت سازان امریکا  توضیح  ساد ه ای برای این نکته  او می گوید:پیش از پیدایش ساعتهای امروزی،از ساعتهای خورشیدی استفاده می شد.در نیمکره شمالی سایه ها در جهتی می چرخند کهامروزه به ان (حرکت در جهت عقربه های ساعت) می گوییم.در واقع عقربه های ساعت برای تقلید  حرکت طبیعی خورشید ساخته شده اند. فریت ،براین اعتقاد است که اگرساعت در نیمکره جنوبی اختراع می شد، عقربه های ان بر عکس حرکت کنونیمی چرخید ند.

        

 

 

 

 

3 - چرا جریان متناوب جایگزین جریان مستقیم شد؟

 

جریان مستقیم direct current)) فقط در یک جهت جاری است.در حالی که جهت        

جریان متناوب (alternating current) مدام در حال تغییر است.توماس ادیسون از حامیان و مبلغان جریان مستقیم بود (او در این مورد سرمایه گذاریکرده بود).در اغازاستفاده از این جریان،به صرفه بود،زیرا ژنراتورهای مولد برق به محل استفاده نزدیک بودند.                                 

اما ها چه تقاضا برای استفاده از روشنایی افزایش می یافت ، ناتوانی جریان مستقیم اشکارتر می شد .برق هنگامی که با ولتاژ بالا جریان می یابد حداقل انرژی خود را از دست می دهد . بنا براین برای انتقال برق به مناطق دورد ست با ید ان را با ولتاژ بالا می فرستادند.اما انتقال  جریان برق مستقیم با ولتاژ بالا مقرونبه صرفه نبودازطرفی مدارهای جریان مستقیم در هر چهار الی پنج کیلومتر به یک ایستگاه تولید نیاز داشتند و چنینعملی در سرزمین پهناور امریکا شدنینبود در سال1885 جورج وستینگهاوسامتیازانحصاری برق متناوب در سراسر امریکا را خرید.جریان متناوب نه تنهاقادر به انتقال با ولتاژهای بالا به بهایی بسیار ارزان تر از جریان مستقیم بود، بلکه ولتاژ ان با یک تراتسفورماتورکمیا زیاد می  شد . به  ا ین ترتیب برق متناوب  با انعطا ف پذ یری نسبی  وهزینه کم تر به سرعت معمول شد.

 

4 - اگر هیچ چیز به تفلون نمی چسبد، پس تفلون چگونه به بدنه ظرف می چسبد؟

 

یکی از کارشناسان تفلون سازی می گوید : ابتدا سطح داخلی ظرفی را که قرار است تفلون روی ان بپاشند ماسه پاشی می کنند . سپس اولین لایه ماده ای به نام پلی تترافلورو تیلن را روی ان می پاشند.پس از ان دومین لایه ی این ماده (PTFE ) روی لا یه ی ا ولی پاشیده و بازدرکوره پخته میشود. کمی بعد سومین لایه ی این

ماده را هم روی لایه ی دوم می پاشند و ان  را برای بار سوم در کوره می پزند.

تنها چیزی که به PTFE می چسبد، خودPTFEاست. بنا بر این ، در این شیوه ، سه لایه از این ما ده و سطح فلزی زبروماسه پاشی شده، به نحوی جدا نشدنی به یکدیگر می چسبند.               

                                                                                 

/ 0 نظر / 14 بازدید